Materialien der Alu-Profile

Materialzusammensetzung

Adiabate
Legierung

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Al

6005

0,60-0,90

0,35

0,10

0,10

0,40-0,60

0,10

-

-

Rest

6063

0,20-0,60

0,35

0,10

0,10

0,45-0,90

0,10

0,10

0,10

Rest

6061

0,40-0,80

0,70

0,15-0,40

0,15

0,80-1,20

0,04-0,35

0,25

0,15

Rest

6082

0,70-1,30

0,50

0,10

0,40-1,00

0,60-1,20

0,25

0,20

0,10

Rest

Mechanische Eigenschaften der Werkstoffe

Aluminium-Legierung

Erzeugung

Temper
STATUS

Rm
Mpa

Rp0,2
Mpa

A
%

HBW

Æ/sp.6
mm

Rm
Mpa

Rp0,2
Mpa

A
%

HBW

6005

Extrusion

T4

180

90

15

50

25

 

T6

270

225

8

85

5

270

250

9

90

T6

260

215

8

85

5-10

270

250

9

90

T6

250

200

8

80

10-25

270

240

9

90

6063

Extrusion

T1

130

65

14

50

≤25

 

T5

175

130

8

60

≤3

T5

160

110

7

60

3-25

T6

245

200

8

80

≤10

260

230

12

90

T6

225

180

8

80

10-25

260

220

12

85

6061

Extrusion

O

≤150

≤110

16

≤45

≤200

 

T6

260

240

8

95

≤200

360

320

11

110

Kalt-
gezogen

O

≤150

≤110

16

≤45

≤80

 

T6

290

240

10

95

≤80

370

330

10

110

6082

Extrusion

O

≤160

≤110

14

≤45

≤200

 

T6

295

250

8

95

≤20

325

285

11

105

T6

310

260

8

95

20-150

385

360

10

110

T6

280

240

6

95

150-200

335

290

11

105

Kalt-
gezogen

O

≤160

≤110

15

≤45

≤80

 

T6

310

255

10

95

≤80

380

360

10

110

 

Mechanische Eigenschaften Pneumatikrohr

Legierung 6063 T5: Aluminium-Pneumatikrohr, stranggepresst (Extrusion)

STATUS
S

Wandstärke
t in mm

Rm in MPa

Rp0,2 in MPa

A
%
Min.

A50mm
%
Min.

HBW
Typischer
Wert

Min.

Max.

Min.

Max.

O, H111

≤25

-

130

-

-

18

16

25

T5

≤25

175

-

130

-

8

6

65

T6

≤25

215

-

170

-

10

8

75